CONVOCATÒRIA ELECCIONS CLUB DE TIR SABADELL 2021


CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS 2021
La Junta Directiva d’acord amb els Estatuts, convoca eleccions a la Presidència i Junta Directiva del Club de Tir Sabadell.
Per aquestes eleccions, les candidatures es presentaran en sobre tancat, encapçalades pel candidat a President, seguit dels membres que composin la seva candidatura.
Les condicions per ser elector i candidat, son les establertes a l’article 47 dels Estatuts.
CALENDARI ELECTORAL
• Sorteig dels components de la Junta Electoral, Mesa i suplents el dia 27 de maig a les 20 hores a les oficines del Club.
• Constitució de la Junta Electoral 29 maig.
• Publicació del Cens en el Tauló d’anuncis de la oficina del Club, a partir dels dia 1 de juny a les 20 hores.
• Reclamacions al Cens fins el 7 de juny a les 20 hores.
• Presentació de candidatures, des del dia 8 de juny fins al 22 de juny a les 20 hores.
• Celebració de les eleccions el dia 10 de juliol, a les instal·lacions del Club de Tir Sabadell, de les 10 hores fins a les 18 hores.
Acabat el recompte de vots, es procedirà per la Junta electoral conjuntament amb la Mesa, a publicar el resultat de la votació.
Si només es presenta una candidatura vàlida, la Junta Electoral procedirà directament a la proclamació de la mateixa com a guanyadora del procés, Art.58.
Sabadell, 15 de maig de 2021
Ricard Martínez i Vilaseca
President

Convocatòria eleccions 2021

Comments are closed.

Club de Tir Sabadell