FES-TE SOCI

Si estàs interessat a ser soci del nostre Club, aquí hi podràs trobar tota la informació i documentació  necessària per donar-te d’alta a la nostre entitat.

En l’apartat de l’arxiu (al peu d’aquesta pàgina), hi podràs trobar la fulla d’inscripció per donar-te d’alta, la que tindràs de emplenar amb totes les dades que et demanem, adjuntar-hi una fotografia tamany carnet, fotocopia del DNI i presentar-la a la secretaria del Club per fer tots el tràmits necessaris i abonar les quotes corresponents.

En el nostre Club podrà trobar cinc tipus diferents de socis dintre dels quals estarà el teu: 

Socis numeraris: son totes les persones majors de edat que satisfacin la quota social establerta i hagin estat admesos com a tals per la Junta Directiva.

Socis de honoraris: son aquelles persones a qui la Junta Directiva confereixi aquesta distinció i tindran un lloc preferent als actes oficials del Club. El nomenament serà ratificat per la primera Assemblea General que es celebri.

Socis juvenils: son totes aquelles persones que siguin menors de 18 anys. Quant compleixin aquesta edat passaran a ser socis numeraris.

Socis de mèrit: son aquelles persones que per el seus historial es facin mereixedors de dita distinció segons la Junta Directiva. Tindran automàticament aquesta categoria el socis de número que compleixin 25 anys de pertinència ininterrompuda al Club, al complir 60 anys o mes.

Socis transeünts: son aquelles persones que tinguin residencia accidental. Només es podrà ostentar dita condició durant un any, passat el qual seran donats de baixa a no ser que abonin la quota d’entrada i l’habitual.

Una vegada admesa la sol·licitud i abonades les quotes corresponents, passarà a tenir la condició de soci de l’Entitat, amb els drets i obligacions emmarcades en els Estatuts i Normes de Règim Intern del Club de Tir Sabadell.


Si està interessat en obtenir la Llicencia d’Armes Tipus F per armes de concurs, el club li prepararà tota la documentació per la seva obtenció i per que la pugui  presentar davant de l’ Intervenció d’Armes de la Guardia Civil.

Prèvia a aquesta sol·licitud, haurà de fer de forma obligatòria uns cursets d’iniciació a càrrec de monitors qualificats del club.

Una vegada fets aquets cursets d’iniciació, hauran de fer una prova presencial davant de la Guardia Civil, de la qual es farà un acta de aptitud que s’adjuntarà a la documentació per la obtenció de la Llicencia d’Armes Tipus F per armes de concurs.


El Club de Tir Sabadell, disposa d’unes magnifiques instal·lacions per la pràctica del tir de precisió en les diferents modalitats d’Armes Llargues i Curtes.

Armes Llargues: Carrabina d’Aire cal. 4,5, Carrabina Matx i 3 x 40 cal.22, Carrabina Lleugera cal. 22, Carrabina F-CLASS cal. 22 Restricted/Open, BR50 cal. 22 Varmint Pesat i Lleuger, BR25 Aire Varmint Pesat i Lleuger.

Armes Curtes: Pistola d’Aire cal. 4,5, Pistola 9mm, Pistola Lliure cal. 22, Pistola Standard cal. 22, Foc central cal. 38 ó 32, Pistola Velocitat cal. 22, Recorreguts de Tir.

Armes Històriques:

Armes llargues: Cartutxeria Metàl·lica: Núñez de Castro.

Avantcàrrega llargues: Vetterli, Lamarmora, Pensylvania, Miquelet.

Armes curtes: Cartutxeria Metàlica: Pinyal.

Avantcàrrega curtes: Kuchenreutter, Revolver Mariette, Colt, Cominazzo, Donald Malson, Derringer.

Documents necessaris per alta soci/a :

Club de Tir Sabadell
CURS INICIACIÓ IPSC

   Dimarts 21 Gener 2020, es farà el curs d'iniciació de IPSC.

    Horari: 16 a 20h. Es gratuït per els socis del Club. No socis:50€

    Podeu fer les inscripcions a través de la web o a l'oficina.

Tots els dijous de 17:00 a 19:00 es faran practiques controlades amb entrenador de IPSC,  per els que es vulguin iniciar amb la modalitat de Recorreguts i per els que vulguin millorar.